کبوتر در هوای گرم چه چیزی باید بخورد ؟

دانه های کبوتر در تابستان با گرم شدن هوا نیاز های بدن کبوتران مانند دیگر موجودات تغییر می کند . بنابراین مربیان و پروش دهنده های موفق ترکیبات و درصد دانه های مختلف را تغییر می دهند و گاه دانه ای حذف و به جای آن دانه ای دیگر جایگزین می کنند . اگر کبوترها…

ادامه مطلب