Distance pigeon food

نکات مهم برای جیره غذایی کبوتران مسافتی در شرایط مختلف

غذای کبوتر مسافتی کبوتر یکی از قدیمی ترین دوستان انسان بوده که همواره با اهداف گوناگون نگهداری شده است . استفاده از کبوتر به عنوان نامه رسان یا مسافتی ، سرعتی ، پرشی ، تزئینی و همچنین انواع کلکسیونی آن ، نیاز های این پرنده را نیز از دیگر هم نوعان خود جدا می کند…

ادامه مطلب