کنجد و کنجاله آن چه خاصیت و عوارضی برای کبوتر دارد؟

مزایای استفاده از کنجاله کنجد در جیره کبوترها از آن جایی که کنجاله کنجد با توجه به روش روغن کشی ، نوع دستگاه ها و کنجدی که از آن روغن گیری به عمل می آید می تواند حجم معینی از پروتئین و چربی محلول را به خود اختصاص دهد . کیفیت کنجاله بیش تر به…

ادامه مطلب