تغذیه کبوتر با ذرت

دانه ذرت چه خاصیتی برای کبوتر دارد ؟

فواید ذرت برای کبوترها انرژی زایی ذرت به نشاسته موجود در بخش آندوسپرم که عمدتا آمیلوپکتین ذرت عمده ترین غله در جیره های کبوتر می باشد، بستگی دارد و معمولا به خاطر مقدار زیاد آن در جیره مهم ترین منبع انرژی نیز به شمار می آید . و جوانه آن که بیش ترین مقدار روغن…

ادامه مطلب